تماس با ما

تلفن:  36246414  - 36295183 -  36278559 -  (031)

 

آدرس شعبه مرکزی: اصفهان-خیابان توحیدمیانی-چهارراه مهرداد-نبش مهردادشرقی مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان